XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX133 v2.4.0 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 11 days 11:11:25   * Modalit√† ICOM G3 Terminal/AP attiva *
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
iz3lsv(at)iz3lsv.net