XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX133 v2.4.0 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 11 days 09:58:29   * Modalit√† ICOM G3 Terminal/AP attiva *
iz3lsv(at)iz3lsv.net